Unitat 8

CONTINGUTS
  Vocabulari: El turisme. 

  Gramàtica: El verb. Arrel i desinències.
--------------------------------------------


EL TURISME


------------------------------------------------------

EL VERB